บริการรับจัดไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ ให้คำปรึกษาทางด้านสินเชื่อ เพราะทุกปัญหาย่อมมีทางออก ปรึกษาโทร. 085-371-3337

พันธมิตรของเรา

แนะนำสินเชื่อบ้าน KTB กู้ได้105%ของราคาประเมิน / Housing loan

ประเภทบริการ

ป็นเงินกู้แบบมีกำหนดเวลา (Term Loan) ที่ธนาคารให้แก่ผู้บริโภคเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย โดยจำนองที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลักประกัน หรือซื้อที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้านหลัง หรือ อาคารห้องชุด(คอนโด)

คุณสมบัติของผู้กู้และผู้กู้ร่วม

1. เป็นผู้มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอที่จะชำระหนี้เงินกู้ได้

2. ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

3. อายุของผู้กู้ หรือ ผู้กู้ร่วม เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณอายุตามที่กฎหมายกำหนดเฉพาะหน่วยงาน เช่น ข้าราชการอัยการ ผู้พิพากษา กรณีกู้ร่วมให้ถืออายุของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์ ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 2,500 บาท
ค่าบริการทำนิติกรรมจำนอง 0.05% ของวงเงินจำนอง (ขั้นต่ำ 500 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาท)
ค่า Prepayment fee กรณี Refinance ในช่วง 3 ปีแรก 3% ของต้นเงินกู้ที่จะชำระหนี้เสร็จสิ้น
ค่าตรวจงวดงานครั้งละ 400 บาท

เอกสารและหลักฐานประกอบการกู้

1. สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

2. สำเนาภาพถ่ายทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม

3. สำเนารายการบัญชีเงินฝาก (Statement) และหนังสือหรือหลักฐานแสดงรายได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

4. สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ (กรณีซื้อห้องชุดในอาคารชุด) ที่เสนอเป็นหลักประกัน

5. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน

6. สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลนอาคารที่จะปลูกสร้าง (พิมพ์เขียว) ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

7. รูปถ่ายบ้าน หรือทาวน์เฮ้าส์ หรือห้องชุดในอาคารชุด หรืออาคารพาณิชย์ ที่จะซื้อ