บริการรับจัดไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ ให้คำปรึกษาทางด้านสินเชื่อ เพราะทุกปัญหาย่อมมีทางออก ปรึกษาโทร. 085-371-3337

พันธมิตรของเรา

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ / Business Plan SME

สินเชื่อเพื่อธุรกิจค้าขายกสิกรไทย (K-SME Trading Credit)

ต่อยอดให้ธุรกิจค้าขายทุกชนิดแบบไม่ต้องใช้หลักประกัน ด้วยสินเชื่อเพื่อธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง กสิกรไทย พร้อมด้วยบริการช่วยเหลือต่างๆ อีกมากมาย เพื่อสนับสนุนให้ ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง อย่างครบวงจร ให้คุณมีเงินทุนมากพอที่จะหมุนเวียนในธุรกิจ ต่อยอด หรือปรับปรุงธุรกิจของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น...เพื่อธุรกิจไร้ขีดจำกัด

จุดเด่น

 • ไม่ต้องใช้หลักประกันในการขอสินเชื่อ
 • ให้วงเงินรวมสูงสุด 5.0 ล้านบาท
 • ให้วงเงิน O/D สูงสุด 25% ของวงเงินรวม
 • สามารถขอวงเงิน O/D เพิ่มได้ ด้วยการเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย และนำหลักทรัพย์มาค้ำประกันเพียงครึ่งหนึ่งของวงเงิน

รายละเอียด

ประเภทของบริการ

 • วงเงินรวมสูงสุด นิติบุคคล 5 ล้านบาท บุคคลธรรมดา 3 ล้านบาท
 • วงเงินกู้ และ วงเงิน O/D โดยสามารถขอวงเงิน O/D ได้สูงสุด 25% ของวงเงินรวม
 • ระยะเวลากู้ 36 เดือน
 • ใช้นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดาค้ำประกัน

เงื่อนไขการใช้บริการ

คุณสมบัติของผู้กู้

 • มียอดขายตั้งแต่ 10 ล้านบาท ถึง 50 ล้านบาท ต่อปี
 • มีประสบการณ์ทางธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นนิติบุคคลที่มีกำไรจากผลประกอบการปีล่าสุด หรือ เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งจดทะเบียนการค้า
 • มีพฤติกรรมทางการเงินที่ดี เช่น ไม่มีประวัติค้างชำระกับสถาบันการเงินใดๆ ไม่มีประวัติ NPL หรือปรับโครงสร้างหนี้
 • มีผู้ค้ำประกัน

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน

กรณีบุคคลธรรมดา

 • ผู้ค้ำประกันต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้กู้ ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร

กรณีนิติบุคคล

 • ผู้ค้ำประกันต้องถือหุ้นที่มีสัดส่วนรวมกันตั้งแต่ 51% ของหุ้นทั้งหมดและมีอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น

วิธีการขอเพิ่มวงเงิน O/D

 • เดินบัญชีหลักกับธนาคารกสิกรไทย
 • นำหลักทรัพย์มาค้ำประกัน ให้วงเงิน O/D 2 เท่าของหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

กรณีนิติบุคคล

วงเงินกู้ : ต่ำสุด MRR+5%

วงเงิน O/D : ต่ำสุด MRR+8%

กรณีบุคคลธรรมดา

วงเงินกู้ : MRR+9%

วงเงิน O/D : MRR+12%

กรณีที่ขอวงเงิน O/D เพิ่ม

วงเงิน O/D : MRR+5%

ค่าธรรมเนียมการจัดการให้กู้ สูงสุดไม่เกิน 2% ของวงเงินอนุมัติ

ค่าปรับ

 • กรณีผิดนัดชำระหนี้ หรือผิดสัญญา คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตรา MRR +15% ต่อปี
 • กรณีชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนดภายใน 12 เดือนแรก คิดค่าปรับการชำระคืนก่อนกำหนด 5% ของวงเงินอนุมัติ

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล

 • หนังสือให้ความยินยอมในการตรวจข้อมูลเครดิต
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน / บริษัท ฉบับล่าสุด (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของหุ้นส่วน / หุ้นส่วนผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท / ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 • งบการเงินปีล่าสุด และย้อนหลัง รวม 2 ปี
 • Statement การเดินบัญชีกับธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดาหนังสือให้ความยินยอมในการตรวจข้อมูลเครดิต

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และคู่สมรส และ/หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • แสดงรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) และ/หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า

เอกสารประกอบการค้ำประกัน

กรณีผู้ค้ำประกันเป็นนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของหุ้นส่วน / หุ้นส่วนผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท / ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน / บริษัท ฉบับล่าสุด (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้เข้าค้ำประกันการใช้สินเชื่อกับธนาคาร

กรณีผู้ค้ำประกันเป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้ำประกัน และคู่สมรส และ/หรือใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้กู้กับผู้ค้ำประกัน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ